تولید صنعت


به گزارش صنعت نویس، مقایسه شاخص مقدار تولید در یخش صنعت نشان می‌دهد این شاخص در پایان سال ۹۵ به رقم شاخص در سال ۱۳۹۰ رسیده است. به این ترتیب تولید بخش صنعتی بعد از پشت سر گذاشتن رکود ۵ ساله به سطح سال ۹۰ بازگشته است. این در حالی است که با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به...