مسگری


به گزارش صنعت نویس، با این حال در گذشت زمان ظروف مسی در برابر ظروف نوظھوری کمر خم کرد و جایگاه خود را به عنوان تنھا تأمین کننده ظروف خانوارھا به یک کالای دکوری و نمادین از دست داد. واقعیت این است که سالهاست از رونق بازارھای مسگری کاسته شده و تعداد مسگرھا در شھرھا به تعداد انگشتان دست می‌رسد....