کارنامه اقتصاد مقاومتی دولت منتشر شد

میانگین نمره ۱۰ دستگاه دولتی منتخب بر اساس ارزیابی صورت گرفته در این فصل، برابر با ۱۸.۳ بوده است و لذا، ۵ دستگاه بالاتر از حد میانگین و ۵ دستگاه پایین تر از حد میانگین بوده اند.
کارنامه اقتصاد مقاومتی دولت منتشر شد

به گزارش صنعت نویس، بر اساس نتایج ارزیابی دستگاه های منتخب در این فصل، اینکه هر دستگاه چه میزان پروژه ها را اجرا کرده، در چه مرحله ای قرار دارد و چرا بعضی از پروژه ها در سال جدید حذف شده است، مورد بررسی قرار نگرفته و اصل بر پیشبرد کارها گذاشته شده است؛ هرچند تاکنون گزارشی در این خصوص توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نشده است.

در این ارزیابی، میزان انطباق پروژه های تعریف شده ۱۰ دستگاه اصلی اقتصادی کشور با اقتصاد مقاومتی و جهشی و اولویت دار بودن آن بررسی شده است.

بنابراین، در قسمت پایانی هر بخش مرتبط با هر دستگاه، دو عدد به صورت درصد ارائه شده است. درصد اول نشان می دهد که چه نسبتی از «اقدامات جهشی و اولویت دار» اقتصاد مقاومتی، به صورت پروژه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دستور کار دستگاه مورد نظر قرار دارد و در واقع چند درصد از اقدامات اصلی، مورد توجه دستگاه قرار گرفته است؛ درصد دوم نیز نشان می دهد که این پروژه ها که در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» دستگاه قرار می گیرد، چه نسبتی از کل پروژه های مصوب هر دستگاه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد و مشخصا، چند درصد از اقدامات دستگاه به آن معطوف شده است.

بر این اساس، امتیاز هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب، برآمده از حاصلضرب دو عدد مذکور به عنوان نمره اقتصاد مقاومتی (از ۱۰۰) ارائه شده و دستگاه ها با این شاخص رتبه بندی شده اند.
این نمره نشان می دهد که پروژه های مصوب هر یک از دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری دستگاه را نشان می دهد.

میانگین نمره ۱۰ دستگاه دولتی منتخب بر اساس ارزیابی صورت گرفته در این فصل، برابر با ۱۸.۳ بوده است و لذا، ۵ دستگاه بالاتر از حد میانگین و ۵ دستگاه پایین تر از حد میانگین بوده اند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی با نمره ۴۳.۴ از ۱۰۰ در صدر جدول قرار دارد.

این نتایج نشان می دهد که ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی به منظور بازتعریف فعالیت های خود انجام داده و پروژه های مهم و اولویت دار اقتصاد مقاومتی را جایگزین بعضی پروژه های فعلی برای هر دستگاه نماید.

منبع:تسنیم

افزودن نظر جدید