موافقت عمومی با واردات خودرو
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد

موافقت عمومی با واردات خودرو

واردات خودرو منتفی نشده است
با وجود ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس

واردات خودرو منتفی نشده است

00/7/5

نظرسنجی

با آزادسازی واردات خودرو موافقید؟
بله
67%
خیر
33%

جدول قیمت

گزارش تصویری

ویدئو

مطبوعات نویس