حجم نقدینگی 97 به 1881هزار میلیارد تومان رسید

حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال 97 به 1881 هزار و 785 میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ماه سال 96 رشد 23 درصد داشته است.
حجم نقدینگی 97 به 1881هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش صنعت نويس، هنوز بانک مرکزی آمار متغیرهای پولی و بانکی اسفند ماه سال 97 را منتشر نکرده است، اما با توجه به اعلام افزایش 23 درصدی نقدینگی سال گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سالی که گذشت، به عدد 1881 هزار و 875 میلیارد تومان رسیده است.

 رشد پایه پولی در پایان آذر ماه 97 نسبت به آذر ماه سال 96 حدود 22.7 درصد بود و با توجه به اینکه رشد نقدینگی در یک سال منتهی به آذر ماه سال گذشته 22.1 درصد بوده است، اگر رشد پایه پولی در پایان سال را حدود همین 22.7 در نظر بگیریم، حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به 262 هزار و 553 میلیارد تومان بالغ شده است.

                                                                  ارقام به میلیارد تومان است

سال نقدینگی درصد رشد پایه پولی درصد رشد
86 164،029 27.7 36،549 35.5
87 190،136 15.9 53،940 47.5
88 235،588 23.9 60،378 11.9
89 294،887 25.2 68،639 13.7
90 354،255 21.1 76،456 11.4
91 460،693 29 97،579 27.6
92 693،550 33.5 118،490 16.9
93 782،384 22.3 131،147 10.7
94 1،017،280 30 153،360 16.9
95 1،253،390 23.3 179،830 17.3
96 1،529،980 22.06 213،980 19
97 1،881،875 23 262،553 22.7

فارس

افزودن نظر جدید