حق‌الزحمه کاریابی‌ها در سال95 مشخص شد

حق الزحمه کاریابی‌ها بابت ثبت نام و مشاوره شغلی در سال 1395 برای دفاتر کاریابی داخلی مبلغ 150000 ریال و دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 230000 ریال تعیین شد.

این تصمیم در جلسه هیات مرکزی موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اتخاذ شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس صورتجلسه مذکور، حق الزحمه کاریابی غیردولتی داخلی بابت به کارگماری کارجویان در داخل کشور حداکثر 50 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1395 خواهد بود و در صورتی که دستمزد ثابت به کارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد، 20 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 95 به حق الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.

به علاوه، دفتر کاریابی می‌تواند حق الزحمه به کارگماری را تا سقف یکماه حقوق دریافتی کارجو، از کارفرما دریافت کند.

حق الزحمه کاریابی‌های خارجی بابت به کارگماری کارجویان در خارج کشور نیز مطابق ماده 27 آیین نامه مذکور (هزینه یک ماه حقوق آنها در خارج کشور) خواهد بود.

به گزارش ایسنا، سال گذشته حق الزحمه ثبت‌نام به‌ همراه مشاوره شغلی در موسسات و دفاتر کاریابی داخلی مبلغ 130000 ریال و در موسسات و دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 200000 ریال تعیین شده بود.

میزان حق الزحمه کاریابی‌ها به ازای به کارگماری هر نفر، معادل 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار بود.

 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید